شریعت+ طریقت = حقیقت
پالایش اعتقاد از آلایش ابتداع 
لینک دوستان

نظر ائمه وعلمای اهل سنت وجماعت در مورد تصوف وصوفیه  (2)

 

 (12) - سلطان العلماء عز ابن عبد السلام ( رحمه الله تعالی )

امام عارف سلطان العلماء عز ابن عبد السلام ( رحمه الله ) در بیان مذهب ومکتب صوفیه چنین میفرماید : تصوف حقیقی تمسک کردن به شریعت پاک اسلام وفضائل اخلاق وعبادت خالصانه  در دنیا. وقیامت خود را مصون داشتن از ویران شدن بوسیله حب دنیا ودوری از رزایل وغیر آنها  بشیوه های مرسوم پیش رفتند وآنچه که ثابت میکند که این قوم در خلوص نیت خود چقدر راستگو وصادق بوده اند همان خارق العادات وکراماتی است که خداوند به ایشان عطا کرده وبر دست مبارکشان جاری شده بحقیقت که کرامات اولیاء در نوع خود فرع وجزئی است از معجزات پیامبران واین خود بعلت نزدیک شدن وتقرب  ایشان است  به خداوند وامتثال اومر اجتناب نواهی که خدا در حق ایشان این برکات را عطا فرموده واز ایشان راضی وخوشنود گردیده.( کتاب نور التحقیق تألیف شیخ حامد صقر ص 96  )

(13) - امام ابن عابدین ( رحمه الله تعالی )

علامه بزرگ وفقیه مشهور شیخ محمد امین مشهور به ابن عابدین در کتاب ( شفاء العلیل وبل القنادیل فی حکم الوصیه بالختمات والتهالیل ) چنین میفرماید: از بدعت ونوآوری های بی پایه واساس که وارد دین شده که با ملبس شدن به لباس اهل علم وتقوا و انواع اجنهادات غلط  وگمراهی برای مردم مرسوم میکنند ودر لباس وهیأت اهل تصوف وعرفان بفعالیت مشغول میشوند فرمودند : در اینجا روی کلام ما با آن دسته از بزرگان وعارفان خداشناس صوفیه نیست که از انواع عیبها وصفان ذمیمه مبرا وپاک بوده اند سوال کردند از امام عارف امام الطائفتین شیخ جنید بغدادی ( رحمه الله ) در مورد وجد وسماع صوفیه که با حالتهای خوشحالی فریاد کردن گریستن وسایر احوال که فرمودند: اینها را بگذارید که با خدای خویش ساعتی خوشحال باشند زیرا کثرت خوف وخشیت وعبادت در خلوت ایشان را به این امر واداشته که ساعتی هم با خدایشان خوشحال وشاد باشند ودر آخر این نقل از شیخ جنید بغدادی ( رحمه الله ) چنین بیان میکند که کلام ما با این قوم وطایفه نیست که به سیره وروش پاک این عارفان اقتدا میکنند ودر اعمال ورفتار خود از دایره شریعت وقرآن وسنت خارج نمیشوند. (رساله هفتم کتاب ( شفاء العلیل..) ص 172 و 173 تألیف امام ابن عابدین متوفی 1252 ه ق)

(14( - امام نووی( رحمه الله تعالی )

شیخ الاسلام امام عارف وفقیه بزرگ امام شرف الدین یحیی نووی ( رحمه الله ) در کتاب خود ( المقاصد ) در باب توحید وعبادت واصول تصوف( صحفه - 20)  اصول وطریق وراه های رسیدن بخداوند را در مذهب ومسلک صوفیه چنین بیان میفرماید : که اصول واساس تصوف اسلامی این پنج راه وروش میباشد :

1- تقوا وپرهیزکاری در نهان وآشکارا.

2- تبعیت از سنت وراه وروش پیامبر در کردار وگفتار.

3- دوری ازتمنا وکمک گرفتن از مردم در شیوه های مادی ودنیوی آنها .

4- راضی بودن بتمامی امورات ونعمتهای خداوند از کم وزیاد بودن آنها.

5- رجوع وبازگشت بسوی خداوند در حالات خوشحالی وناراحتی.

(15)- شیخ جلال الدین سیوطی( رحمه الله تعالی )

شیخ جلال الدین سیوطی ( رحمه الله ) در کتابش : ( تأیید الحقیقه العلیه) در مورد تصوف چنین میفرماید : تصوف در ذات خود علمی شریف است ومدارش همان تبعیت است از قرآن وسنت نبوی وترک بدع وخرافات وبری شدن از نفس وخواسته  های  نامشروع آن وعلاقه های نفسانی وتسلیم شدن به خداوند وقضای خداوند وطلب محبت خداوند وکم شمردن غیر محبت خدا  است .واین هم حقیقت دیگری است که امروزه جماعتی به این قوم داخل شده اند وخود را از نظر ظاهر وهیأت جسمی به ایشان شبیه کرده اند اما از حقیقت تصوف وصوفیه دور وجاهلند واین خود باعث سوء ظن وبدگمانی شده بتمام تصوف در این هنگام است که بر اهل علم لازم و واجب است که تمیزی وفرقی قائل شوند در بین اهل حق با اهل باطل . مسائلی بنام عقیده صوفیه وارد مردم شده که با شریعت مقدس ناموزون ومخالف است که علمای شریعت با آنها مخالفند وبا تحقیقی که در این مسائل شده معلوم ومحسوس است که ائمه تصوف ( رضی الله عنهم ) از این نوع مسائل وعقائد بری وپاک هستند واین گفتار اهل بدعت وخرافات وغلات منحرف است که بنام صوفیه این عقاید را در بین مردم پراکنده میکنند وخود را اهل  تصوف وصوفیه  معرفی میکنند .که بحق سادات بزرگ صوفیه از این سری عقاید ورفتارهای نامشرع پاک و  بری هستند. (کتاب (تأیید الحقیقه العلیه شیخ جلال الدین سیوطی ص 57)

 

(16) - امام قشیری ( رحمه الله تعالی )

امام قشیری ( رحمه الله ) در مقدمه کتابش رساله قشیریه در بحث صوفیه چنین میفرماید: خداوند قرار داده صوفیه را از خاصان اولیائش وبر ایشان فضیلت بخشید بر سایر مردم بعد از پیامبران ورسولانش درود ورحمت خدا بر ایشان باد . قرار داد قلب پاکشان را معدن وجایگاه اسرار قدسیش ومخصوص گردانید ایشان را بنور تابناک نورانیش ایشان فریاد رس وهمیار ویاور مردمند .ایشان در تمام احوال با خدا وذکر خدا بوده اند . ایشان را پاک گردانید از کدورات وصفات مذموم بشریت وبلند گردانید بسوی مقام شریف مشاهدات وتجلای نور احدیت وتوفیق داد ایشان را به قیام وعمل به آداب عبادت وتوفیق بخشید برای عمل به احکام ربوبیت پس ایشات قیام وعمل کردند به واجبات تکلیف وخداوند تحقیق وتأیید عطا فرمود به ایشان از تصرفات واحوالات بلند. ایشان بازگشتند بسوی خدا با صداقت وخشوع وخضوع قلبی .ایشان در باب احوال خویش کمتر صحبت واشاره ای کردند نظر باینکه خداوند خود صاحب امر وتغییر دهنده احوال است ومختار است بر بندگانش بحق که عبد هیچ حکم وحقی بر خدا ندارد .ثوابش ابتداء فضل وبخشش است . عذابش همان عدالت وحکم بعدالت است و امر ش قضاوتی صحیح وکامل است در بین حق وباطل .( کتاب (  رساله قشیریه ) ص 12   )

(17 ) – امام سرهندی ( رحمه الله تعالی )

امام سرهندی در کتابش : الانوار القدسیه ) چنین میفرماید : ای برادر مسلمان این حقیقت را بدان که خداوند ما را بر این مکلف وواجب گردانیده که امتثال اوامر واجتناب نواهی را بجای آوریم در حالی که ما به این امور مأموریم با کمال اخلاص وپاکی عبادت را بجای آوریم این نوع عبادت وبندگی بدون فانی شدن در اوصاف خوب وبدون محبت ودوستی وجود ندارد پس لازم است بر ما سلوک وحرکت در مسیر وراه وروش صوفیه که همان محبت وفنا است تا جایی که به حقیقت اخلاص پی ببریم زیرا طریق وراه صوفیه در حد بزرگی از کمال و حقیقت است که پایه واساس آن تبعیت از سنت وروش پیامبر است زیرا از اساسنامه این قوم اداء احکام شریعت تبعیت از سنت ودوری از بدعت ونوآوری کاملا مشهود ومعلوم است واحوال ورفتار را بر میزان شریعت موزن کردن و قرار دادن سنت وروش پیامبر مقدم ومحترم بر احوال ورفتار. . تصوف پاکی که قصد معرفی آن را دارم همان راه وروش بزرگان وائمه دین بوده است ودر اینجا اشاره ای به  آن گروه نیست که در اسم ورسم با صوفیه مشترک شدند اما در عقیده وعملکرد متفاوت ومتضاد. زیرا تصوف بیشتر حالات وپرتو الهی است تا قیل وقال واختلاف وهر کس بر این منهج وراه درست حرکت کند بفضل خدا شامل این برکت واحوالات این قوم میشود.

بعداز نظرات وتأیدات  ائمه وعلمای سلف اهل سنت وجماعت اشاره داریم به اسم جماعتی دیگر از علمای معاصر و ونه چندان قدیمی  که فقط اشاره ای بکتاب ورساله هایشان در مدح توضیح وتأیید تصوف حقیقی است بیاری خداوند متعال نظرات وفرمایشات این علماء را هم در اینده ترجه وتفسیر میکنیم .

(18)- شیخ محمد متولی الشعراوی ( رحمه الله تعالی ) کتاب (ا صول الوصول ) ص 177

(19)- امام ابو الحسن ندوی ( رحمه الله تعالی ) کتاب ( مسلمانان هندوستان وکتاب رجال الفکر والدعوه  ص 248 تا 250 )

(20) - الشیخ محمد الحامد ( رحمه الله ) کتاب ( المحامد من حیاه شیخ محمد حامد )

(21 ) - الدکتور ابوالوفا تفتازانی  کتاب ( مدخل الی التصوف الاسلامی)

(22) - شیخ محمد ابو زهره کتاب ( مجله لواء الاسلام ) سال 1379 )

(23) - استاد عبدالباری ندوی کتاب ( بین تصوف وزندگی )

(24)  – شیخ احمد شرباصی کتاب ( نور التحقیق شیخ حامد صقر )

(25) - شیخ اشرف علی تهانوی ( رحمه الله )

(26) - شیخ محمد رمضان بوطی ( رحمه الله ) کتاب ( هذا والدی ) ص 98 و 99

(27) - شیخ کریم راجح کتاب ( الصوفیه والتصوف ) ص 5

(28) - شیخ عدنان حقی کتاب ( الصوفیه والتصوف ) ص 162

(29) - شیخ عبد الله التلیدی ) کتاب اسباب هلاک امم)

(30)- الدکتور محمد حسن ذهبی کتاب ( التفسیر والمفسرون ) ج 2 ص 324 و 325

(31)- علامه ابو نصر مبشرالطرازی کتاب ( الاسلام دین الفطری ) ص 35 و 36

(32) - استاد أنور الجندی کتاب ( عالمیه الاسلام )

(33) - المفکر رجاء غارودی کتاب ( ما یعد به الاسلام ) ص 77

(34) - استاد محمد صادق العرجون کتاب التصوف فی الاسلام ) ص 72 و74

(35) - شیخ محمد راغب الطباخ کتاب ( الثقافه الاسلامیه )

(36) - استاد عباس محمود عقاد کتاب ( الفلسفه القرآنیه )

(37) - الدکتور عبد الحلیم محمود کتاب ( قضیه التصوف ) ص 259

(38) - ابو الاعلی مودودی کتاب ( مبادی الاسلام )

(39) - شیخ محمد الغزالی کتاب ( الجانب العاطفی من الاسلام )

(40) - علامه حسنین محمد مخلوف کتاب ( السالکون الی الله ) ص 15

(41) - الدکتور مصطفی البغا

(42) - الدکتور یوسف القرضاوی کتاب ( الرسول والعلم ) ص 88

(43) - الشیخ محمد عبده کتاب ( فی رساله التوحید عن الصوفیه )

[ ۹۰/۰۸/۱۱ ] [ 16:56 ] [ مسلمان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قران می فرمایند : « وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَاختَلَفُوا مِن بَعدِ مَا جَاءَ هُمُ البَیِّنَاتُ وَ اُولئِکَ لَهُم عَذَابٌ عَظِیمٌ ». « شما ای مسلمانان، مانند یهود و نصاری که دچار تفرقه و جدایی شده و از دینشان بریدند، بعد از انکه شواهد الهی وایات قران بر ایشان نازل شد، نباشید که عذاب شدیدی در انتظار شان است. »
درد اختلاف و تفرقه، مسلمانان به ویژه نسل جوان را فرا گرفته که منشاء داعیانی است که به نام اسلام مسلمانان را سردر گم، جوانان را به دشمن همدیگر تبدیل ساخته و با منحرف نمودن نسل جوان از مسیر واقعی اهل سنت و جماعت ، انان را برای مخالفت با مسلمانان پرورش می دهند. این در حالی است که بنا به روایت شیخین پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: گروهی از داعیان بر در جهنم می ایستند و پیروانشان را به داخل ان می افکندند. اری ای جوان مسلمان، داعیان مذکور به جایی رسیده که پیشوایان دینی را مورد طعن و ناسزا قرار داده و ایشان راگمراه می خوانند و حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم و والدینش در امان نیستند. لذا مجبور شدم که از پیشوایان دینی - خصوصاً پیشوایان چهار گانه- حمایت نمایم.
موضوعات وب
امکانات وب